MPGN sp. z o.o. - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI

Wynik przetargu

| |

W dniu 15.09.2016r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego

została podpisana umowa na wykonanie  robót budowlanych pt.  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan. z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 18,18B,18C,18D  w Grudziądzu  z firmą  Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ”INSTALREM” Krystian Kraus Gać 9,
86-302 Grudziądz 4

 

Zamówienie w zakresie realizacji  instalacji  centralnego ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach przedsięwzięcia pn.  „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Grudziądz” – Kawka II.